TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

โครงการสอบตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล(อำนาจเจริญ) 2556

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2556 โควตาอำนาจเจริญ

กําหนดการรับสมัคร

  • 9 – 30 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
  • ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป
  • โสด อายุ 16-25 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 24 มิถุนายน 2556)

จำนวนรับ

  • 60 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง – ยื่นเอกสารการสมัครที่ห้องประชุมการพยาบาล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 ปีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ