โครงการรับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

โครงการรับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 26 เมษายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 6ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 – ม.6) ดังนี้
  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.50
  มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
  มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

วิธีสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ที่ http://reg.mfu.ac.th/wregistrar/quotaspsc56.aspx

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์