โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) 2556

โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) 2556

ด้วยโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 11 – 20 มีนาคม 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)
  • 11 – 26 มีนาคม 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 80 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 80 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ หรือสายศิลป์คำนวณ) ในปีการศึกษา 2555
  • เป็นผู้ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.20 ขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่มีผลการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ความถนัดทั่วไป, ความถนัดทางคณิตศาสตร์, ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

จำนวนรับ

  • รวม 160 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ – “โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา” ตู้ ปณ.6 ปณจ. อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  • สมัครด้วยตัวเอง – ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ