TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

โครงการรับตรงบัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2556

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถื่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ประจำปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มีนาคม – 19 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต้ำกว่า 2.75
 • เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, อ่างทอง, อุทัยธานี และชัยนาท

จำนวนรับ

 • 5 คน

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ