รับตรง59 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 10 ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง59 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 10 ม.เกษตรศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 10 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาเขตบางเขน
  • คณะเกษตร
   • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
   • เคมีการเกษตร
   • คหกรรมศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์เกษตร
   • อาหารและโภชนาการ
   • เกษตรเขตร้อน-ภาษาไทย
   • (หน้า 11)
  • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
   • เทคนิคการสัตวแพทย์
   • การพยาบาลสัตว์
   • (หน้า 12)
  • คณะประมง
   • (หน้า 12)
  • คณะวนศาสตร์
   • วนศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
   • เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
   • (หน้า 12)
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
   • สถิติ
   • เคมี/เคมีอุตสาหกรรม
   • สัตวศาสตร์
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
   • พันธุศาสตร์
   • พฤกษศาสตร์
   • จุลชีววิทยา
   • ชีวเคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
   • (หน้า 13)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • (หน้า 14)
  • คณะสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • (หน้า 14)
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
   • (หน้า 14)
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   • เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
   • (หน้า 15)
 • วิทยาเขตกำแพงแสน
  • คณะเกษตร กําแพงแสน
   • เกษตรศาสตร์
   • (หน้า 16)
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • (หน้า 16)
  • คุณวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   • วิศวกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
   • (หน้า 17)
  • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
   • (หน้า 17)
  • คณะประมง
   • (หน้า 18)
 • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
   • ทรัพยากรเกษตรและเทคโนโลยีการอาหาร
   • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
   • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
   • ประมง-เพาะเลี้ยงสัตว์น้
   • ำสัตวศาสตร์
   • (หน้า 18)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 2.75 – ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • (หน้า 19)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์