โครงการสอบตรง วิชาการจัดการ(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2556

โครงการสอบตรง วิชาการจัดการ(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2556

ด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ของโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 มีนาคม – 23 เมษายน 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)
  • 1 มีนาคม – 18 เมษายน 2556 (สมัครทางไปรษณีย์)

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตัวเอง โดยนำเอกสารมายื่นสมัครที่โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 506
  • สมัครทางไปรษณีย์ (พิจารณาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ