โครงการรับตรง พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 2556

โครงการรับตรง พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 2556

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ของโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในการสมัครคัดเลือกผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 15 มีนาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะโลจิสติกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)

จำนวนรับ

 • รวม 120 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเอง ที่กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ