รับตรง59 พสวท. เพชรทองกวาว วคช. วพ. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พสวท. เพชรทองกวาว วคช. วพ. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพสวท. เพชรทองกวาว วคช. และวพ. คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ
 • ศึกษาจบชั้นม.6 สายวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอมสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์