รับตรง59 นักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 นักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • กีฏวิทยา
  • ปฐพีศาสตร์
  • พืชไร่
  • พืชสวน
  • โรคพืช
  • ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
  • สัตวศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ที่กำลังจะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 70 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนรวบรวมใบสมัครของนักเรียน และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งถึง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์