รับตรง59 อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • กีฏวิทยา
  • ปฐพีศาสตร์
  • พืชไร่
  • พืชสวน
  • โรคพืช
  • ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
  • สัตวศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่กำลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ทุกรายวิชา 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นผู้ที่มีบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่มีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก กรณีที่บิดาและมารดาเสียชีวิต ผู้อุปการะต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 80 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนรวบรวมใบสมัครของนักเรียน และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งถึง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์