โครงการสอบตรง ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

โครงการสอบตรง ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการับรอง เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 11 มีนาคม – 15 มีนาคม 2556

จำนวนรับ

  • 60 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ