โครงการรับตรง วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) 2556

โครงการรับตรง วิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) 2556

ด้วยโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา กับโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 7 มกราคม – 22 มีนาคม 2556

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง – ที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคาร 6 ชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  • สมัครทางไปรษณีย์ – ภายในวันที่ 15 มีนาคม (พิจารณาจากวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ