TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ (รอบ2) 2556

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 8 มีนาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์ที่ http://www.ocare.chula.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์