โครงการรับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ (รอบ2) 2556

โครงการรับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ (รอบ2) 2556

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 8 มีนาคม 2556

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์ที่ http://www.ocare.chula.ac.th

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์