โครงการรับตรงปริญญาภาคพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรี+โท) ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โครงการรับตรงปริญญาภาคพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรี+โท) ม.ธรรมศาสตร์ 2556

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท ความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • รอบ 1 : 1 มีนาคม – 22 เมษายน 2556
  • รอบ 2 : 1 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2556

จำนวนรับ

  • 60 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ http://math.sci.tu.ac.th

เว็บไซต์