โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ครั้งที่ 1 ม.บูรพา 2556

โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ครั้งที่ 1 ม.บูรพา 2556

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2556 การรับนิสิตภาคพิเศษและภาคปกติในปีการศึกษานี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 มีนาคม – 8 เมษายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 • คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 • คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ศึกษาที่วิทยาเขตสระแก้ว
 • วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ

จำนวนรับ

 • 960 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://regservice.buu.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ปฏิทินการรับสมัคร

 • ปฏิทินโครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ครั้งที่ 1 ม.บูรพา 2556