รับตรง…ที่หมดเขตรับสมัครใน 7 วันนี้

หมดเขต พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 2560รับตรง60 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่ขนาน 2 ปริญญา ม.พะเยา 2560
[หมดเขตวันนี้]
- วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 2560รับตรง60 ส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ม.พะเยา 2560
[หมดเขตวันนี้]
- วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 2560รับตรง60 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 2560
[หมดเขตวันนี้]
- วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 พยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2560รับตรง60 ความสามารถทางภาษา คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 ระดับปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 ประเภทสอบตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560 (ประเภทที่ 1)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 ประเภทสอบตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560 (ประเภทที่ 2)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์-ต่อเนื่อง พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ทักษะพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560รับตรง60 สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรสองภาษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ทักษะพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560รับตรง60 ทักษะพิเศษด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ทักษะพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560รับตรง60 ทักษะพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 4)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
หมดเขต มิถุนายน 2560
รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 4 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560รับตรง60 บริหารธุรกิจ-นานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560
[เหลืออีก 8 วัน]
- วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560
รับตรง60 พยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2560รับตรง60 นศ.ต่างชาติ/ไทย คณะการบริการ-การท่องเที่ยว ม.สงขลาฯ-ภูเก็ต 2560
[เหลืออีก 9 วัน]
- วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 9 วัน]
- วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2560 (รอบ 2)รับตรง60 เภสัชศาสตร์ ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข ม.นเรศวร 2560
[เหลืออีก 11 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560รับตรง60 นร.ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560
[เหลืออีก 11 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
รับตรง60 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ดำเนินการเอง ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 11 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โควตาพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 โควตาพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 14 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โควตาพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 (รอบ 2)รับตรง60 โควตาพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 14 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560
รับตรง60 พยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2560รับตรง60 Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล ม.สงขลา 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 พยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2560รับตรง60 ความสามารถภาษาอังกฤษ สาขาดิจิทัลมีเดีย-นานาชาติ ม.สงขลา 2560 (2 รอบ/ปรับปรุงใหม่)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 พยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2560รับตรง60 +ทุน สาขาดิจิตอลมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560รับตรง60 Direct Admissions เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (รอบที่ 2)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 ผลการเรียนดีทั่วประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560
[เหลืออีก 18 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560รับตรง60 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560
[เหลืออีก 18 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ความสามารถศิลปะ/สิ่งประดิษฐ์ ม.วลัยลักษณ์ 2560รับตรง60 ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (4 รอบ)
[เหลืออีก 20 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 1,440 คน ม.อุบลราชธานี 2560 (ครั้งที่ 2)รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2560
[เหลืออีก 20 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 20 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560 (รอบสาม)
[เหลืออีก 20 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 1,440 คน ม.อุบลราชธานี 2560 (ครั้งที่ 2)รับตรง60 +ทุน ความร่วมมือ บ.ซีพีออลล์ สาขาการตลาด ม.อุบลราชธานี 2560 (ครั้งที่ 2)
[เหลืออีก 20 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 คณะวิทยาการจัดการ-ภาคพิเศษ ม.เกษตร-ศรีราชา 2560
[เหลืออีก 20 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 1,440 คน ม.อุบลราชธานี 2560 (ครั้งที่ 2)รับตรง60 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 1,440 คน ม.อุบลราชธานี 2560 (ครั้งที่ 2)
[เหลืออีก 20 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์ 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560รับตรง60 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ-ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 การวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 พยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2560รับตรง60 ผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา-ภาคพิเศษ ม.เกษตร-กำแพงแสน 2560
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 V to U คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม 2560 (ครั้งที่ 2)
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม 2560 (ครั้งที่ 2)
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โครงการสมทบพิเศษ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560รับตรง60 โครงการสมทบพิเศษ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560รับตรง60 รัฐประศาสนศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2560
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรนอกเวลา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560 (รอบ 3)รับตรง60 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรนอกเวลา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560 (รอบ 3)
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2560 (ครั้งที่ 2)รับตรง60 การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2560 (ครั้งที่ 2)
[เหลืออีก 23 วัน]
- วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
รับตรง60 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ภาคปกติ รอบรับตรง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2560
[เหลืออีก 24 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 24 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
รับตรง60 พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2560รับตรง60 พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2560
[เหลืออีก 24 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
รับตรง60 พยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2560รับตรง60 +ทุน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ คณะวิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 25 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์/นานาชาติ ม.ขอนแก่น 2560
[เหลืออีก 25 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
รับตรง60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 เกษตรเขตร้อน-นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 26 วัน]
- วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560
รับตรง60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560รับตรง60 คณะวิทยาศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2560
[เหลืออีก 28 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560รับตรง60 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม-นานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560
[เหลืออีก 29 วัน]
- วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560
รับตรง60 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ภาคปกติ ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 30 วัน]
- วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560รับตรง60 ภาคปกติ ม.บูรพา-สระแก้ว 2560 (ครั้งที่ 2/2 รอบ)
[เหลืออีก 30 วัน]
- วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
รับตรง60 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560
[เหลืออีก 32 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 2560รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.พะเยา 2560
[เหลืออีก 32 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 32 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560
หมดเขต กรกฎาคม 2560
รับตรง60 พยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2560รับตรง60 นร.เรียนดี/นร.ต่างชาติ การจัดการ-ภาษาอังกฤษ ม.สงขลา 2560 (4 รอบ)
[เหลืออีก 39 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
รับตรง60 วิธีพิเศษ 689 คน มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560รับตรง60 TSU Smart Engineering ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560
[เหลืออีก 45 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560
รับตรง60 การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2560 (ครั้งที่ 2)รับตรง60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 (ภาคเรียนที่ 1)
[เหลืออีก 53 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560
รับตรง60 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560รับตรง60 วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา 2560 (ภาคต้น)
[เหลืออีก 60 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
รับตรง60 +ทุน ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ 2560รับตรง60 +ทุน ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ 2560
[เหลืออีก 63 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560