รับตรง…ที่หมดเขตรับสมัครใน 7 วันนี้

หมดเขต กันยายน 2560
รับตรง61 ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลราชธานี 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ทั่วประเทศ โควตาความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 8 วัน]
- วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560
รับตรง61 ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลราชธานี 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ทั่วประเทศ โควตาพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 8 วัน]
- วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560
รับตรง61 ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลราชธานี 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลราชธานี 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 8 วัน]
- วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560
รับตรง61 แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ เภสัช กสพท. 2561 (TCAS)รับตรง61 แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ เภสัช กสพท. 2561 (TCAS)
[เหลืออีก 8 วัน]
- วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560
หมดเขต ตุลาคม 2560
ปฏิทินรับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (5 รอบ)รับตรง61-TCAS ม.นเรศวร 2561 (รอบ 1/1 ยื่นแฟ้มผลงาน-ผลการเรียน)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 สาขาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 โอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 คณะวิทยาศาสตร์ 4 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 โอลิมปิกวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 โอลิมปิกวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 โอลิมปิกวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬา (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 นร.โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
ปฏิทินรับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (5 รอบ)รับตรง61 โครงานวิทย์/ค่ายอิเล็กทรอนิกส์ ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
ปฏิทินรับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (5 รอบ)รับตรง61 ทั่วประเทศ โครงการพิเศษ ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 17 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 1 ไม่มีการสอบข้อเขียน)
[เหลืออีก 20 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ความถนัดภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 23 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560
รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 37 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2560
รับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)รับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (รอบ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)
[เหลืออีก 39 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560
หมดเขต พฤศจิกายน 2560
รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 Direct Admission คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (รอบ 1) (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 44 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 ประเภทเรียนดี พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 44 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
รับตรง61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61-TCAS ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 (รอบ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)
[เหลืออีก 55 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
รับตรง61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 55 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561
[เหลืออีก 69 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560
รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 2 สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ)
[เหลืออีก 69 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560
หมดเขต ธันวาคม 2560
รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 2)
[เหลืออีก 87 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560
หมดเขต มกราคม 2561
รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 นักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 110 วัน]
- วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561
รับตรง61 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภท 1 วิศวะคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 115 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
รับตรง61 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภท 2 วิศวะคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 115 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
รับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)รับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (รอบ 2 โควตาที่มีการสอบ)
[เหลืออีก 120 วัน]
- วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561
รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 นักเรียนโครงการ วมว. พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 121 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561
รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 นักศึกษาพิการ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 123 วัน]
- วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561
รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 Direct Admission คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (รอบ 2) (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 123 วัน]
- วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561
รับตรง61 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ลูกพระราชบิดา 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 131 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561
รับตรง61 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ลูกพระราชบิดา 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 131 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561
รับตรง61 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 131 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561
รับตรง61 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 131 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561
หมดเขต กุมภาพันธ์ 2561
รับตรง61-TCAS ม.มหิดล 2561 (รอบ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)รับตรง61-TCAS ม.มหิดล 2561 (รอบ 1 ยื่นแฟ้มผลงาน)
[เหลืออีก 159 วัน]
- วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รับตรง61 ทั่วประเทศ ด้วยแฟ้มผลงาน ม.วลัยลักษณ์ 2561 (TCAS รอบ 1)รับตรง61 ทั่วประเทศ ด้วยแฟ้มผลงาน ม.วลัยลักษณ์ 2561 (TCAS รอบ 1)
[เหลืออีก 159 วัน]
- วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
หมดเขต เมษายน 2561
รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 วิศวะระบบควบคุม,เครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)
[เหลืออีก 192 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 ใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)
[เหลืออีก 195 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561
รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)
[เหลืออีก 199 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 คัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)
[เหลืออีก 199 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
รับตรง61 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)รับตรง61 Direct Admission คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (รอบ 3) (TCAS รอบ 2)
[เหลืออีก 199 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
หมดเขต พฤษภาคม 2561
รับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)รับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)
[เหลืออีก 233 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561
ปฏิทินรับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (5 รอบ)รับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ)
[เหลืออีก 233 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561
รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
[เหลืออีก 233 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561
หมดเขต มิถุนายน 2561
ปฏิทินรับตรง61 TCAS ม.ขอนแก่น 2561 (5 รอบ)รับตรง61-TCAS แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561 (3 รอบ)
[เหลืออีก 281 วัน]
- วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561
หมดเขต กรกฎาคม 2561
รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)
[เหลืออีก 284 วัน]
- วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561
ปฏิทินรับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (5 รอบ)รับตรง61 TCAS ม.นเรศวร 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)
[เหลืออีก 293 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561
รับตรง61 TCAS วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561 (5 รอบ)รับตรง61-TCAS วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561 (5 รอบ)
[เหลืออีก 312 วัน]
- วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561