รับตรง…ที่หมดเขตรับสมัครใน 7 วันนี้

หมดเขต มีนาคม 2560
รับตรง60 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล-อํานาจเจริญ 2560 (รอบ 3)รับตรง60 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล 2560
[หมดเขตวันนี้]
- วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560
รับตรง60 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต คณะสถาปัตย์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2)
[เหลืออีก 1 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560
รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560รับตรง60 เกษตรพันธุ์ใหม่ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560 (ครั้งที่ 2)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2560รับตรง60 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์-โครงการพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560รับตรง60 ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 Direct Admissions เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 ภาคปกติ 2,114 คน ม.ราชภัฏนครปฐม 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 ภาคปกติ ระบบรับตรง 4,158 คน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
หมดเขต เมษายน 2560
รับตรง60 ภาคปกติ 2,114 คน ม.ราชภัฏนครปฐม 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.ราชภัฎจันทรเกษม 2560
[เหลืออีก 4 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560
รับตรง60 คัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. พระจอมเกล้าธนบุรี 2560รับตรง60 คัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. พระจอมเกล้าธนบุรี 2560
[เหลืออีก 4 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560
รับตรง60 +ทุน ความร่วมมือ บ.ซีพีออลล์ สาขาการตลาด ม.อุบลราชธานี 2560รับตรง60 +ทุน ความร่วมมือ บ.ซีพีออลล์ สาขาการตลาด ม.อุบลราชธานี 2560
[เหลืออีก 5 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560
รับตรง60 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 5 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560
รับตรง60 นโยบาย Thailand 4.0 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560รับตรง60 นโยบาย Thailand 4.0 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
[เหลืออีก 5 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560
รับตรง60 Direct Admissions เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 นิเทศศิลป์-ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560
รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ดำเนินการเอง ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์ (เทียบเข้า) ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 9 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560
รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 12 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2560รับตรง60 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2560
[เหลืออีก 12 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560
รับตรง60 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 โครงการปกติ-พิเศษ คณะมัณฑศิลป์ ม.ศิลปากร 2560 (ครั้งที่ 2)
[เหลืออีก 12 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560
รับตรง60 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2560รับตรง60 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2560 (แก้ไข/ระเบียบการ)
[เหลืออีก 18 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2560
รับตรง60 ภาคปกติ 2,114 คน ม.ราชภัฏนครปฐม 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2560 (รอบที่ 4)
[เหลืออีก 18 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2560
รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560
[เหลืออีก 19 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2560
รับตรง60 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร 2560
[เหลืออีก 19 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2560รับตรง60 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์-ภาษาอังกฤษ/BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560
รับตรง60 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ลําปาง 2560
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
รับตรง60 ใช้คะแนน O-NET พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560รับตรง60 ใช้คะแนน O-NET พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์-ภาษาอังกฤษ/BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์-ไอที ม.เกษตร-กำแพงแสน 2560
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
รับตรง60 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล-อํานาจเจริญ 2560 (รอบ 3)รับตรง60 การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2560
[เหลืออีก 23 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560
[เหลืออีก 23 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560รับตรง60 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560
[เหลืออีก 25 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560
รับตรง60 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ม.ศิลปากร 2560
[เหลืออีก 26 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560
รับตรง60 ภาคปกติ 2,114 คน ม.ราชภัฏนครปฐม 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 ภาคปกติ 2,114 คน ม.ราชภัฏนครปฐม 2560 (รอบที่ 2)
[เหลืออีก 26 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560
รับตรง60 ความสามารถศิลปะ/สิ่งประดิษฐ์ ม.วลัยลักษณ์ 2560รับตรง60 ประเภทโควตา ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 27 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 Direct Admissions เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2560 (2 ครั้ง)
[เหลืออีก 27 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 Direct Admissions เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (2 ครั้ง)
[เหลืออีก 27 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล-อํานาจเจริญ 2560 (รอบ 3)รับตรง60 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2560
[เหลืออีก 27 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 Direct Admissions เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 +ทุน วิศวะช้างเผือกบูรพา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.บูรพา 2560
[เหลืออีก 27 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 Direct Admissions เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 +ทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 2560
[เหลืออีก 27 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์-ภาษาอังกฤษ/BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 30 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรม ม.สงขลา-ปัตตานี 2560 (รอบที่ 2)
[เหลืออีก 30 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้-แพร่ 2560
[เหลืออีก 32 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้-ชุมพร 2560
[เหลืออีก 32 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 นักเรียนที่เรียนดี ม.แม่โจ้-แพร่ 2560
[เหลืออีก 32 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 นักเรียนที่เรียนดี ม.แม่โจ้-ชุมพร 2560
[เหลืออีก 32 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 ภาคปกติ 2,114 คน ม.ราชภัฏนครปฐม 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ราชภัฏสวนสุนันทา 2560
[เหลืออีก 32 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 ภาคปกติ 2,114 คน ม.ราชภัฏนครปฐม 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 ภาคปกติ ประเภททั่วไป ม.ราชภัฏเชียงราย 2560
[เหลืออีก 32 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 ความสามารถศิลปะ/สิ่งประดิษฐ์ ม.วลัยลักษณ์ 2560รับตรง60 ความสามารถศิลปะ/สิ่งประดิษฐ์ ม.วลัยลักษณ์ 2560
[เหลืออีก 32 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
หมดเขต พฤษภาคม 2560
รับตรง60 +ทุน บัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2560รับตรง60 ยื่น GAT/PAT วิศวะระบบการผลิต ลาดกระบัง 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 35 วัน]
- วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์-ภาษาอังกฤษ/BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 เศรษฐศาสตร์-ภาษาอังกฤษ/BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2)
[เหลืออีก 39 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ออกแบบนวัตกรรม/เทคโนโลยีดิจิทัล-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 42 วัน]
- วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์-ภาษาอังกฤษ/BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2)รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ 2561
[เหลืออีก 42 วัน]
- วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 43 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ความสามารถพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 2560รับตรง60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 44 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ดำเนินการเอง ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 ระบบพิเศษ ทั่วประเทศ 2,259 คน ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 47 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560
[เหลืออีก 56 วัน]
- วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560
[เหลืออีก 57 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ความสามารถทางภาษา คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 63 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ดำเนินการเอง ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 63 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
หมดเขต มิถุนายน 2560
รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 65 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 นศ.ต่างชาติ/ไทย คณะการบริการ-การท่องเที่ยว ม.สงขลาฯ-ภูเก็ต 2560
[เหลืออีก 70 วัน]
- วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 70 วัน]
- วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2560 (รอบ 2)รับตรง60 เภสัชศาสตร์ ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข ม.นเรศวร 2560
[เหลืออีก 72 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560รับตรง60 นร.ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560
[เหลืออีก 72 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ดำเนินการเอง ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ดำเนินการเอง ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 72 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล ม.สงขลา 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 78 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ความสามารถภาษาอังกฤษ สาขาดิจิทัลมีเดีย-นานาชาติ ม.สงขลา 2560 (2 รอบ/ปรับปรุงใหม่)
[เหลืออีก 78 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 +ทุน สาขาดิจิตอลมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 78 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 Direct Admissions เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 Direct Admissions เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (รอบที่ 2)
[เหลืออีก 78 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ความสามารถศิลปะ/สิ่งประดิษฐ์ ม.วลัยลักษณ์ 2560รับตรง60 ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (4 รอบ)
[เหลืออีก 81 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 +ทุน ความร่วมมือ บ.ซีพีออลล์ สาขาการตลาด ม.อุบลราชธานี 2560รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2560
[เหลืออีก 81 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์-ภาษาอังกฤษ/BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 81 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ-ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 83 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560
[เหลืออีก 83 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ภาคปกติ 2,114 คน ม.ราชภัฏนครปฐม 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 ภาคปกติ รอบรับตรง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2560
[เหลืออีก 85 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
รับตรง60 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 85 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 +ทุน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ คณะวิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 86 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์-ภาษาอังกฤษ/BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 เกษตรเขตร้อน-นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 87 วัน]
- วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ภาคปกติ 2,114 คน ม.ราชภัฏนครปฐม 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 ภาคปกติ ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 91 วัน]
- วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
หมดเขต กรกฎาคม 2560
รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 นร.เรียนดี/นร.ต่างชาติ การจัดการ-ภาษาอังกฤษ ม.สงขลา 2560 (4 รอบ)
[เหลืออีก 100 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
รับตรง60 Direct Admissions เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (รอบที่ 2)รับตรง60 วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา 2560 (ภาคต้น)
[เหลืออีก 121 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
รับตรง60 +ทุน ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ 2560รับตรง60 +ทุน ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ 2560
[เหลืออีก 124 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560