รับตรง…ที่หมดเขตรับสมัครใน 7 วันนี้

หมดเขต กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 ทั่วประเทศ โควตา วิศวะคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)
[หมดเขตวันนี้]
- วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ภาษาเพื่อการสื่อสาร-นานาชาติ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 2560รับตรง60 เพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
[เหลืออีก 1 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล 2560รับตรง60 แพทยศาสตร์รามาธิบดี ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 นร.เขตใกล้เคียง 8 จังหวัดภาคอีสาน ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2560รับตรง60 โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 2560 (รอบที่ 2)
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560รับตรง60 ความสามารถดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
[เหลืออีก 2 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ความสามารถด้านไอที (Gifted IT) ม.เชียงใหม่ 2560รับตรง60 ความสามารถภาษาอังกฤษ วิศวะระบบสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ 2560
[เหลืออีก 4 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 4 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560รับตรง60 นร.โรงเรียนนานาชาติและจากต่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 +ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลา-ปัตตานี 2560รับตรง60 ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2560 (รอบที่ 1/แก้ไข)
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560รับตรง60 ประเภทสอบตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560รับตรง60 ประเภทรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560รับตรง60 ปวส./ป.ตรี/ป.โท ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ระบบพิเศษ ทั่วประเทศ 2,259 คน ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ระบบพิเศษ ทั่วประเทศ 2,259 คน ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 V to U คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีบัณฑิต) ม.สงขลา 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ม.แม่โจ้ 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 โควตาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ม.แม่โจ้ 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล 2560รับตรง60 วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล 2560 (ครั้งที่ 2)
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ความสามารถด้านไอที (Gifted IT) ม.เชียงใหม่ 2560รับตรง60 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 การแพทย์แผนจีน-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 ใช้คะแนนวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560รับตรง60 ปาริชาตช่อใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษ ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 วุฒิ ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 +ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลา-ปัตตานี 2560รับตรง60 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 +ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลา-ปัตตานี 2560
[เหลืออีก 6 วัน]
- วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
หมดเขต มีนาคม 2560
รับตรง60 ภาษาเพื่อการสื่อสาร-นานาชาติ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 2560รับตรง60 พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรสองภาษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
[เหลืออีก 7 วัน]
- วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560
รับตรง60 ภาษาเพื่อการสื่อสาร-นานาชาติ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 2560รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560
[เหลืออีก 7 วัน]
- วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560
รับตรง60 ภาษาเพื่อการสื่อสาร-นานาชาติ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 2560รับตรง60 ภาษาเพื่อการสื่อสาร-นานาชาติ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 2560
[เหลืออีก 7 วัน]
- วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560รับตรง60 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นานาชาติ ลาดกระบัง 2560
[เหลืออีก 9 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560
รับตรง60 นร.เขตใกล้เคียง 8 จังหวัดภาคอีสาน ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2560รับตรง60 นร.เขตใกล้เคียง 8 จ.ภาคอีสาน ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2560
[เหลืออีก 9 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560
รับตรง60 ระบบพิเศษ ทั่วประเทศ 2,259 คน ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 10 วัน]
- วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560รับตรง60 โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560
[เหลืออีก 12 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560รับตรง60 โควตา วิศวกรรมศาสตร์-ต่อเนื่อง พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560
[เหลืออีก 12 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560รับตรง60 วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ ลาดกระบัง 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 12 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
รับตรง60 เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560
[เหลืออีก 15 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2560
[เหลืออีก 16 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 16 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 สถาภูมิ (SATABHUMI) คณะสถาปัตย์ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 16 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลาฯ-ตรัง 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 16 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ 2561รับตรง60 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-อินเตอร์ ม.เกษตร 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 16 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 16 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รับตรง60 ทั่วประเทศ 1,740 คน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2560รับตรง60 ทั่วประเทศ 1,740 คน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2560
[เหลืออีก 16 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 ความร่วมมือ ตปท. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)
[เหลืออีก 16 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ 2561รับตรง60 ความสามารถพิเศษทางดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบสุดท้าย)
[เหลืออีก 18 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2560
รับตรง60 ใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 พระจอมเกล้าธนบุรี 2560รับตรง60 ใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 พระจอมเกล้าธนบุรี 2560
[เหลืออีก 18 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 วิศวะ/สถาปัตย์/รัฐศาสตร์/อักษร-แบบปกติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะวิทยาศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะเศรษฐศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะนิติศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะนิเทศศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะสัตวแพทยศาสตร์-แบบปกติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะสหเวชศาสตร์-แบบปกติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี-แบบปกติ จุฬา 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560รับตรง60 คณะครุศาสตร์-แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560รับตรง60 ประเภทรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ 2561รับตรง60 +ทุน นร.จากการประกวด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร-ศรีราชา 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2560รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบลราชธานี 2560รับตรง60 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบลราชธานี 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 ผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2560
[เหลืออีก 21 วัน]
- วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ 2561รับตรง60 ทั่วประเทศ 1,015 คน ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2560
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560
รับตรง60 ประเภทโควตา 5 โครงการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560
[เหลืออีก 22 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560
รับตรง60 ระบบพิเศษ ทั่วประเทศ 2,259 คน ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 ช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 23 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
รับตรง60 ระบบพิเศษ ทั่วประเทศ 2,259 คน ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 โควตาคณะดำเนินการเอง คณะพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 23 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560รับตรง60 ประเภทรับตรง 4 วิทยาเขต ราชมงคลตะวันออก 2560
[เหลืออีก 23 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560รับตรง60 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560
[เหลืออีก 23 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
รับตรง60 ใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 พระจอมเกล้าธนบุรี 2560รับตรง60 ผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) พระจอมเกล้าธนบุรี 2560
[เหลืออีก 25 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2560
รับตรง60 ใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 พระจอมเกล้าธนบุรี 2560รับตรง60 Direct Admission คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 25 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2560
รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร/SIIT ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)
[เหลืออีก 26 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560
รับตรง60 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์-ต่อเนื่อง พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2560
[เหลืออีก 26 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560
รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 TEP-TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 30 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560
รับตรง60 ความสามารถด้านไอที (Gifted IT) ม.เชียงใหม่ 2560รับตรง60 ความสามารถด้านไอที ในการประกวดแข่งขัน ม.เชียงใหม่ 2560
[เหลืออีก 30 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560
รับตรง60 ความสามารถด้านไอที (Gifted IT) ม.เชียงใหม่ 2560รับตรง60 ความสามารถด้านไอที (Gifted IT) ม.เชียงใหม่ 2560
[เหลืออีก 30 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560
รับตรง60 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล 2560รับตรง60 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล 2560
[เหลืออีก 35 วัน]
- วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 37 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 ใช้คะแนนวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560รับตรง60 เกษตรพันธุ์ใหม่ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560 (ครั้งที่ 2)
[เหลืออีก 37 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 37 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2560รับตรง60 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2560
[เหลืออีก 37 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์-โครงการพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 37 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
รับตรง60 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2560รับตรง60 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2560
[เหลืออีก 37 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
หมดเขต เมษายน 2560
รับตรง60 +ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลา-ปัตตานี 2560รับตรง60 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.ราชภัฎจันทรเกษม 2560
[เหลืออีก 39 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560
รับตรง60 ภาคต้น วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา 2560รับตรง60 นิเทศศิลป์-ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2560
[เหลืออีก 41 วัน]
- วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 47 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2560รับตรง60 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2560
[เหลืออีก 47 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560
[เหลืออีก 54 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2560รับตรง60 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2560
[เหลืออีก 56 วัน]
- วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560
รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ลําปาง 2560
[เหลืออีก 57 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
รับตรง60 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล 2560รับตรง60 การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2560
[เหลืออีก 58 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
รับตรง60 นร.เขตใกล้เคียง 8 จังหวัดภาคอีสาน ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2560รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560
[เหลืออีก 58 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560รับตรง60 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560
[เหลืออีก 60 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560
รับตรง60 ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (4 รอบ)รับตรง60 ประเภทโควตา ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 62 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 ภาคต้น วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา 2560รับตรง60 ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2560 (2 ครั้ง)
[เหลืออีก 62 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 ภาคต้น วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา 2560รับตรง60 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (2 ครั้ง)
[เหลืออีก 62 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล 2560รับตรง60 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2560
[เหลืออีก 62 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 ภาคต้น วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา 2560รับตรง60 +ทุน วิศวะช้างเผือกบูรพา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.บูรพา 2560
[เหลืออีก 62 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง60 ภาคต้น วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา 2560รับตรง60 +ทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 2560
[เหลืออีก 62 วัน]
- วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ 2561รับตรง60 นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 65 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้-แพร่ 2560
[เหลืออีก 67 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้-ชุมพร 2560
[เหลืออีก 67 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 นักเรียนที่เรียนดี ม.แม่โจ้-แพร่ 2560
[เหลืออีก 67 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช. โควตาสถานศึกษา ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)รับตรง60 นักเรียนที่เรียนดี ม.แม่โจ้-ชุมพร 2560
[เหลืออีก 67 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
รับตรง60 +ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลา-ปัตตานี 2560รับตรง60 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ราชภัฏสวนสุนันทา 2560
[เหลืออีก 67 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560
หมดเขต พฤษภาคม 2560
รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ออกแบบนวัตกรรม/เทคโนโลยีดิจิทัล-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 77 วัน]
- วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560
รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ 2561รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ 2561
[เหลืออีก 77 วัน]
- วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 78 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ระบบพิเศษ ทั่วประเทศ 2,259 คน ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 ระบบพิเศษ ทั่วประเทศ 2,259 คน ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 82 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560รับตรง60 เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560
[เหลืออีก 91 วัน]
- วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 ความสามารถทางภาษา คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 98 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับตรง60 ระบบพิเศษ ทั่วประเทศ 2,259 คน ม.มหาสารคาม 2560รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560
[เหลืออีก 98 วัน]
- วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
หมดเขต มิถุนายน 2560
รับตรง60 นร.เขตใกล้เคียง 8 จังหวัดภาคอีสาน ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2560รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 100 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 นศ.ต่างชาติ/ไทย คณะการบริการ-การท่องเที่ยว ม.สงขลาฯ-ภูเก็ต 2560
[เหลืออีก 105 วัน]
- วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560รับตรง60 เภสัชศาสตร์ ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข ม.นเรศวร 2560
[เหลืออีก 107 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
รับตรง60 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560รับตรง60 นร.ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2560
[เหลืออีก 107 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล ม.สงขลา 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 113 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 ความสามารถภาษาอังกฤษ สาขาดิจิทัลมีเดีย-นานาชาติ ม.สงขลา 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 113 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 +ทุน สาขาดิจิตอลมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (3 รอบ)
[เหลืออีก 113 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560
รับตรง60 ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (4 รอบ)รับตรง60 ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (4 รอบ)
[เหลืออีก 116 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบลราชธานี 2560รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2560
[เหลืออีก 116 วัน]
- วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560
รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ-ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
[เหลืออีก 118 วัน]
- วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560
รับตรง60 +ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลา-ปัตตานี 2560รับตรง60 ภาคปกติ รอบรับตรง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2560
[เหลืออีก 120 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
รับตรง60 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์/TU-PINE ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 120 วัน]
- วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 +ทุน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ คณะวิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 121 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
รับตรง60 +ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลา-ปัตตานี 2560รับตรง60 ภาคปกติ ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2560 (2 รอบ)
[เหลืออีก 126 วัน]
- วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
หมดเขต กรกฎาคม 2560
รับตรง60 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560รับตรง60 นร.เรียนดี/นร.ต่างชาติ การจัดการ-ภาษาอังกฤษ ม.สงขลา 2560 (4 รอบ)
[เหลืออีก 135 วัน]
- วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
รับตรง60 +ทุน ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ 2560รับตรง60 +ทุน ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ ม.หัวเฉียวฯ 2560
[เหลืออีก 159 วัน]
- วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560