รับตรง61 ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภท 2 วิศวะคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา 2561 (TCAS รอบ 1)

รับตรง61 ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภท 2 วิศวะคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 30 คน
  • ศึกษาที่วิทยาเขตภูเก็ต 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ ประแภทแรก

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสาขาวิชาวิทย์-คณิต
 • เมื่อจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และจะต้องมีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
  • จะต้องผ่านการแข่งขันในระดับชาติ รอบสุดท้าย และ/หรือได้รับรางวัลระดับภูมิภาค
 • (หน้า 2, 3)

คุณสมบัติ ประเภทสอง

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิชาวิทย์-คณิต ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในรายวิชาดังต่อไปนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ
 • ได้รับวุฒิบัตรจากการอบรมหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งหลักสูตรการอบรมจะต้องได้รับความคิดเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นประวัติผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5