TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

รับตรง60 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรนอกเวลา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต, ศิลป์
  • 50 คน
 • กลุ่มที่ 2
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปวส. ปวท. หรืออนุปริญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักรกลหนัก หรือที่เกี่ยวข้อง
  • 60 คน
 • กลุ่มที่ 3
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรกนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักรกลหนัก หรือที่เกี่ยวข้อง
  • 30 คน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 140 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5