[ ต้องการนำข่าวไปติดบนเว็บไซต์...คลิ๊ก ]
รับตรง61 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2561
รับตรง62 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2562
TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561
รับตรงTCAS62 รอบ 2 บัณฑิตรักถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา 2562
TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา 14 จ.ภาคใต้ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561
รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา พยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562
TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา 14 จ.ภาคใต้ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561
รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562
TCAS/รับตรง61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยนครพนม 2561
รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยนครพนม 2562
TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561
รับตรง62 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จุฬา 2562
TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561
รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ม.แม่โจ้ 2562
TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561
รับตรงTCAS62 รอบ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562
TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561
รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตานักศึกษาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระนครเหนือ 2562
TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561
รับตรง62 ประเภททั่วไป พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2562