TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง62 โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจ/เทียบโอน พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

[ หน้า 11 ] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง62 โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจ/เทียบโอน พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12