TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง60 ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560

[ หน้า 4 ] มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการ ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง60 ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7