TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง60 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2560

[ หน้า 8 ] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง60 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
เชิญชวนครูแนะแนวเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับข่าวสารการศึกษาต่อ ตลอดปีการศึกษา (กดเลย)