TCAS รับตรง

โครงการรับตรง ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 (รับตรง) ปีการศึกษา 2558

โครงการรับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2557

รับตรง60 ประเภทบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ม.ขอนแก่น 2557

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง ขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) ม.อุบลราชธานี 2557

TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง วุฒิม.6/ปวส. ม.เทคโนโลยีมหานคร 2557

โครงการรับตรง วุฒิม.6/ปวส. ม.เทคโนโลยีมหานคร 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาม.6 หรือปวส. ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง จัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 13 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2557

รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 13 ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 3) ม.ชินวัตร 2557

รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ชินวัตร 2559 (5 ครั้ง)

มหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดรับบสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง ภาคปกติ (ครั้งที่ 2) ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557

โครงการรับตรง ภาคปกติ (ครั้งที่ 2) ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 2557

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 2557

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง ร่วมพัฒนา ตชด.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการร่วมพัฒนา ตชด. คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

หน้า 330 จาก 357 : 1 ก่อนหน้า 327 328 329 330 331 332 333 ถัดไป 357