รับตรง61 นักเรียน 4 จ.ชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 2)

รับตรง61 นักเรียน 4 จ.ชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

  • 4 – 10 มกราคม 2561
  • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    • เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
    • เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
    • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
    • เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
    • เศรษฐศาสตร์การเงิน
    • เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
    • เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
    • เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
    • เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

  • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เทพา สะบ้าย้อย จะนะ สะเดา และนาทวี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี 6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว
  • เป็นผู้ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
  • มีผลการสอบ GAT / PAT ปีการศึกษา 2561
  • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

  • 5 คน
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 7)
  • (ทุนการศึกษา หน้า 9)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10