รับตรง61 ทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)

รับตรง61 ทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ ทุนมงคลสุข ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • แบบพิจารณาผลการเรียน
  • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
  • (หน้า 2)
 • แบบยื่นเกียรติบัตร
  • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
  • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ แบบพิจารณาผลการเรียน

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีผลการเรียนรวม 4 ภาคการศึกษา ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ดังนี้
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 — ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.25 — ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 — ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 — ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ แบบยื่นเกียรติบัตร

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.80
 • ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันดังต่อไปนี้
  • การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 โดย สอวน. (ยกเว้น วิชาดาราศาสตร์)
  • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเยาวชน (JSTP)
  • โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรม Thailand Code Jom
  • โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
  • โครงการพลังงาน
  • โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)
  • โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
  • โครงการอื่นๆ ในระดับชาติ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน จากโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6