รับตรง61 ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภท 1 วิศวะคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา 2561 (TCAS รอบ 1)

รับตรง61 ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภท 1 วิศวะคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561
 • (หน้ 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 10 คน
 • ศึกษาที่วิทยาเขตภูเก็ต 10 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เมื่อจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 • ผ่านการแข่งขันในระดับชาติรอบสุดท้าย จากหน่วยงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
  • การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)
  • การประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN)
  • นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายอบรม รอบที่ 2
  • การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth’s Electronics Circuit Contest : YECC)
  • การแข่งขันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แห่งประเทศไทย (National Linux Competition : NLC)
  • การแข่งขันการเขียนโปรแกรมจาวาเพื่อควบคุมหุ่นยนต์รถถัง (Robocode Thailand Contest)
  • โครงงานพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP)
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 20 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นประวัติผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัคร และหลักฐานต่างๆที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5