รับตรง62 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 ม.เกษตรศาสตร์ 2562

รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตร-กำแพงแสน 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ 40 คน
  • วิศวกรรมโยธา-ภาคพิเศษ 30 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ 30 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์-ภาคพิเศษ 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรดังนี้
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 / PAT 3
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 160 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6