TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง60 นร.เรียนดีชายแดนภาคใต้ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นกรณีพิเศษ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 28 เมษายน 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 3 คน
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด 3 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผู้สมัครผู้มีภูมิลำเนาและรับการศึกษาจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  • และ ต้องผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยให้พิจารณาจากภูมิลำเนาของผู้สมัครเป็นสำคัญ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 6 คน โดยจังหวัดและสาขาละ 1 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ 15 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อดำเนินการคัดเลือก และส่งรายชื่อพร้อมหลักฐาน มาที่คณะฯ
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จ.นราธิวาส ยะลา และปัตตานี
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3