TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ 5 คน
  • เคมี 5 คน
  • จุลชีววิทยา 5 คน
  • ชีวเคมี 5 คน
  • ชีววิทยา 5 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 5 คน
  • ฟิสิกส์ 5 คน
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ 5 คน
  • วาริชศาสตร์ 5 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 5 คน
  • สถิติ 5 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) หรือโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 55 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7