TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 นโยบายสังคมและการพัฒนา-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 27 มกราคม 2560
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือได้คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • IELTS (Academic) — ระดับ 6 ขึ้นไป
  • TOEFL
   • Computer-based — 173 คะแนนขึ้นไป
   • Paper-based — 500 คะแนนขึ้นไป
   • Internet-based — 61 คะแนนขึ้นไป
  • TU-GET — 500 คะแนนขึ้นไป
  • Old SAT (Writing) — 400 คะแนนขึ้นไป
  • New SAT (Evidence-Based Reading & Writing) — 450 คะแนนขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7