TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีบัณฑิต) ม.สงขลา 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5