รับตรง60 นวัตกรรมการบริการ-นานาชาติ (BSI) ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง60 นวัตกรรมการบริการ-นานาชาติ (BSI) ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ (BSI) ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2559 – 29 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ (BSI) วิทยาลัยนวัตกรรม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ TOEFL / TU-GET / IELTS
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7