TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง60 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะดนตรีและการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ดนตรี-ดนตรีไทย 30 คน
  • ดนตรี-ดนตรีสากล 60 คน
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และการกำกับลีลา 30 คน
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร 30 คน
 • (หน้า 2, 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถทางดนตรี หรือนาฏศิลป์
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบทฤษฎี
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13