TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 +ทุน สาขาดิจิตอลมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 (3 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1 : 8 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
 • รอบ 2 : 22 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2560
 • รอบ 3 : 17 เมษายน – 15 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, สายศิลป์-ภาษา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาระบบนานาชาติในประเทศไทย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.5 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 • ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย โดยอาจพิจารณาจากผลงานทางด้านดิจิตอลมีเดีย หรือผลงานทางด้านศิลปะ
 • มีแฟ้มผลงานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลมีเดีย หรือศิลปะ เช่น เว็บไซต์ส่วนบุคคล, กราฟิคดีไซน์, ภาพถ่าย เป็นต้น หรือได้รับรางวัลคัดเลือกจากการแข่งขันโครงการอื่นๆ ในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ หรือระดับจังหวัด หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครโดยตรงที่ วิทยาลัยนานาชาติ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5