รับตรง60 +ทุน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ คณะวิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (2 รอบ)

รับตรง60 +ทุน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ คณะวิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2560 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในประเทศ และนักเรียนต่างชาติ เข้าเป็นนักศึกษาห้องเรียนภาษาอังกฤษในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (2 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1 : 2 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
  • (หน้า 3)
 • รอบ 2 : 7 เมษายน – 23 มิถุนายน 2560
  • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 10 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 คน
  • ชีววิทยา 5 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนในต่างประเทศ หรือโรงเรียนในประเทศห้องเรียนภาษาอังกฤษ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบ TOEFL 400 คะแนน หรือ IELTS 4.0 คะแนน หรือคะแนนการสอบอื่นๆ ที่คณะให้ความเห็นชอบ โดยผลคะแนนดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
 • (หน้า 2)
 • (เงื่อนไขทุนการศึกษา หน้า 6, 7)

จำนวนที่รับ

 • รวม 15 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาษาอังกฤษ-กรณีไม่ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7