TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง60 โครงการเพชรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ 2560

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์สากล 35 คน
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย 15 คน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการแสดง 35 คน
   • ทัศนศิลป์ 35 คน
   • ศิลปะการออกแบบ 35 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถทางด้านสาขา ตามที่สมัคร โดยมีหลักฐานต่างๆรับรอง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 155 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5