TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง59 โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ 2 คน
  • เคมี 2 คน
  • จุลชีววิทยา 2 คน
  • ชีวเคมี 2 คน
  • ชีววิทยา 2 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 2 คน
  • ฟิสิกส์ 2 คน
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ 2 คน
  • วาริชศาสตร์ 2 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2 คน
  • สถิติ 2 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) หรือโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 22 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7