TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง58 คณะวิทยาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตวิทย์ฯ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2558 (ครั้งที่ 4)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 – 10 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จุลชีววิทยา 10 คน
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 คน
   • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 คน
   • เคมีอุตสาหกรรม 10 คน
   • ฟิสิกส์ 10 คน
   • เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 10 คน
   • สถิติ 10 คน
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 คน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 85 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3